Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Ženy jako oběti partnerkého násilí

Sociologická perspektiva

Nově u nás!
Ženy jako oběti partnerkého násilí

Simona Pikálková, Zuzana Podaná

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
162 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-189-3
cena:
 420,-

Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích – jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. V analýzách nechybí ani aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z mezinárodního výzkumu provedeného před deseti lety. Autoři se zaměřili nejen na fyzické a psychické formy násilí a blízké souvislosti, ale věnovali pozornost i analýze profilu obětí na straně jedné a partnerů, kteří se dopouštějí násilí, na straně druhé. Předmětem jejich zájmu byla rovněž problematika percepce násilí ve vztahu a reakcí na ně. V neposlední řadě se kniha věnuje tématu, které podnětně propojuje sociologickou a psychologickou perspektivu, totiž uspořádání partnerských vztahů, resp. partnerským konfiguracím, ve vztahu k výskytu různých forem násilí. Základ pro analýzy tvoří sice data z rozsáhlého empirického šetření, autoři se nicméně pokusili předmět zkoumání i všechny dílčí analýzy ukotvit v širší teoretické rovině, zejména s ohledem na soudobé kriminologické teorie. Při rozboru okolností vzniku partnerského násilí byly použity i složitější analytické postupy snažící se podchytit podstatné faktory a vlivy působící jako jakési katalyzátory agrese.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Překonávat hranice - Životní vzpomínky
Ralf Dahrendorf, ISBN: 978-80731908-4, H & H
Přelet nad hypermarketovým hnízdem - Deset let budování hypermarketů v ČR
Filip Fuchs a kol., ISBN-10: 80-903228-5-9, NESEHNUTÍ
Příroda a kultura - Svět jevů a svět interpretací
Stanislav Komárek, ISBN-13: 978-80-200-1582-2, Academia
Příručka sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, David Václavík a kol., ISBN-13: 978-80-86429-92-2, SLON
Příruční slovník občana
Marek Mičienka, ISBN-10: 80-86429-17-2, SLON
Psychologie davu
Gustave Le Bon, ISBN-13: 978-80-262-1028-3, Portal
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí
Jana Vavřečková a kol., ISBN-13: 978-80-87007-50-1, VÚPSV Rilsa
Rodičovské dráhy - Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě
Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea, ISBN-13: 978-80-210-6551-2, MU Brno
Rodina a společnost
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-86429-87-8, SLON
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti
Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, ISBN-13: 978-80-7326-140-5, Albert
Rodina, partnerství a demografické stárnutí
Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.), ISBN-13: 978-80-87007-75-4, VÚPSV Rilsa
Rodina, zaměstnání a sociální politika
Tomáš Sirovátka a kol., ISBN-10: 80-7326-104-9, Albert
Romové a cikáni – známí i neznámí - Interdisciplinární pohled
Marek Jakoubek, Lenka Budilová, ISBN-13: 978-80-7335-119-9, LEDA
Romové: kulturologické etudy
Marek Jakoubek, Tomáš Hirt, ISBN-10: 80-86473-83-X, Aleš Čeněk
Rozvod a změny reprodukčních strategií
Petr Fučík, ISBN-13: 978-80-210-6093-7, MU Brno
Rusko a virus svobody
Emile M. Cioran, ISBN-10: 80-7239-083-X, Doplněk
Řeknu to stručně - Základy slušné společnosti
Robert B. Reich, ISBN-10: 80-7261-122-4, Management Press
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
Věra Konečná, ISBN-13: 978-80-210-5325-0, MU Brno
Sex a represe v divošské společnosti
Bronislav Malinowski, ISBN-13: 978-80-86429-76-2, SLON
Sexuální chování v ČR – situace a trendy
Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina, ISBN-10: 80-7178-558-X, Portál
Simplicity - Síla jednoduchosti
Edward de Bono, ISBN-13: 978-80-7387-309-7, Triton
Skleněná věc - Automatizace a my
Nicholas Carr, ISBN-13: 978-80-87171-46-2, Emitos
Slovník antropologie občanské společnosti
Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, ISBN-10: 80-7204-349-8, CERM
Smrt a nesmrtelnost - Sociální reprezentace smrti
Roman Hytych, ISBN-13: 978-80-7387-092-8, Triton
Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?
Jiřina Kocourková, Ladislav Rabušic, ISBN-10: 80-86561-93-3, UK Praha
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML