Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Ženy jako oběti partnerkého násilí

Sociologická perspektiva

Nově u nás!
Ženy jako oběti partnerkého násilí

Simona Pikálková, Zuzana Podaná

nakl.: Slon, 1. vyd., 2015
162 str., čb., brož., 140x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-189-3
cena:
 420,-

Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích – jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. V analýzách nechybí ani aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z mezinárodního výzkumu provedeného před deseti lety. Autoři se zaměřili nejen na fyzické a psychické formy násilí a blízké souvislosti, ale věnovali pozornost i analýze profilu obětí na straně jedné a partnerů, kteří se dopouštějí násilí, na straně druhé. Předmětem jejich zájmu byla rovněž problematika percepce násilí ve vztahu a reakcí na ně. V neposlední řadě se kniha věnuje tématu, které podnětně propojuje sociologickou a psychologickou perspektivu, totiž uspořádání partnerských vztahů, resp. partnerským konfiguracím, ve vztahu k výskytu různých forem násilí. Základ pro analýzy tvoří sice data z rozsáhlého empirického šetření, autoři se nicméně pokusili předmět zkoumání i všechny dílčí analýzy ukotvit v širší teoretické rovině, zejména s ohledem na soudobé kriminologické teorie. Při rozboru okolností vzniku partnerského násilí byly použity i složitější analytické postupy snažící se podchytit podstatné faktory a vlivy působící jako jakési katalyzátory agrese.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Doprava a společnost - Ekonomické aspekty udržitelné dopravy
Hana Brůhová-Foltýnová, ISBN-13: 978-80-246-1610-0, Karolinum
Důvěra a demokracie - Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích
ISBN-13: 978-80-7419-058-2, Slon
Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí
Milan Tuček a kol., ISBN-10: 80-86429-22-9, SLON
Ekonomický rozměr občanské společnosti
Magdalena Hunčová, ISBN-10: 80-7044-605-6, Universita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
English for Sociology
Blanka Nováčková, ISBN-10: 80-246-0604-6, Karolinum
Etnická různost a občanská jednota
Radim Marada, ISBN-10: 80-7325-111-6, CDK
Evropa a občanská společnost - Projekt evropské identity
Karel B. Müller, ISBN-13: 978-80-86429-84-7, SLON
Evropa v pohybu - Evropské migrace dvou staletí
Klaus J. Bade, ISBN-10: 80-7106-559-5, NLN
Evropský mezičas - Nové otázky evropské integrace
Petr Fiala , ISBN-10: 80-87029-04-6, Barrister & Principal
Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě - Sociologické studie
Hana Hašková, Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová, ISBN-10: 80-7330-092-3, SOÚ
Fenomén lhaní v prostředí internetu
Štěpán Konečný, ISBN-13: 978-80-210-5488-2, MU Brno
Fenomén současného terorismu
Oldřich Krulík, Ivan Mašek, Otakar J. Mika, ISBN-13: 978-80-214-3600-8, VUT Brno
Firemná filantropia na Slovensku - Analýza – názory – pripadové štúdie
Jozef Majchrák, Lýdia Marošiová, ISBN-10: 80-88935-62-8, IVO – Inštitút pre verejné otázky
Fungující společnost - Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému
Peter F. Drucker, ISBN-10: 80-7261-098-8, Management Press
Geografie maloobchodu a spotřeby - Věda o nakupování
Jana Spilková , ISBN-13: 978-80-246-1951-4, Karolinum
Globalizace pro a proti
Martin Ehl, ISBN-10: 80-200-0897-7, Academia
Globalizovaná žena - Zprávy o budoucí nerovnosti
Christa Wichterich, ISBN-10: 80-238-5631-6, proFem
Globální spravedlnost a demokracie
Marek Hrubec, ISBN-10: 80-7007-210-5, Filosofia
Historická sociologie - Teorie dlouhodobých vývojových procesů
Jiří Šubrt, ISBN-13: 978-80-7380-061-1, Aleš Čeněk
Historicko – sociologické eseje
Johann P. Arnason, ISBN-13: 978-80-7419-027-8, SLON
Hodnoty a hodnocení v soiologii Inocence Arnošta Bláhy - Studie z dějin klasické české sociologie
Dušan Janák, ISBN-13: 978-80-210-5038-9, IIPS MPÚ
Hospodářská hrůza
Viviane Forresterová, ISBN-10: 80-7239-101-1, Doplněk
Ideje – dějiny a společnost - Studie k historické sociologii vědění
Miloš Havelka, ISBN-13: 978-80-7325-220-5, Centrum pro studium demokracie a kultury
Implementace - Institucionální hledisko analýzy veřejných programů
Jiří Winkler, ISBN-10: 80-210-2932-3, MU Brno
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2
Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch, ISBN-10: 80-246-0432-9, Karolinum
Jacques RupnikR- rozhovor s Karlem Hvížďalou - Příliš brzy unavená demokracie
Karel Hvížďala, ISBN-13: 978-80-7367-458-8, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML