Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Školní zralost

Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

Školní zralost

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2010
100 str., bar., brož., 208x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-251-2569-4
cena:
 249,-

Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech:
vizuomotorika, grafomotorika
řeč
sluchové vnímání
zrakové vnímání
vnímání prostoru
vnímání času
základní matematické představy

Publikace Školní zralost autorské dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová doplňuje ucelenou řadu odborných materiálů, které v poslední době autorky publikovaly, a završuje svým pohledem otázku vývoje a diagnostiky dítěte v předškolním věku. Ústředním tématem je školní zralost / připravenost, autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věku, jsou-li v daných oblastech určité deficity.

Čtenáři a uživateli budou v první řadě rodiče, neboť se dozvědí, jaká jsou kritéria školní zralosti / připravenosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do školy, a pokud se chtějí ujistit, že jejich potomek splňuje vývojové ukazatele před nástupem do školy, naleznou zde jednoduché diagnostické úkoly. Tímto tématem se odborně zabývají školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Cílem publikace jistě není to, aby si rodiče nebo vychovatelé jednorázově provedli u dítěte komplexní diagnostiku sami. Publikace jim naopak dává prostor, aby se dlouhodobě zabývali podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do školy a aby měli základní informace o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým až šestým rokem věku. Záměrem autorek rovněž je, aby dospělí byli včas upozorněni na některé vývojové obtíže a včas vyhledali odbornou pomoc poradenských zařízení, například při posouzení, zda by mělo dítě do školy nastoupit, případně při zařazování do edukačně-stimulačních skupin či intervenčních programů.

Publikace by mohla dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. I ony se zabývají otázkou, co je ještě třeba dále trénovat v posledním roce před nástupem do školy, ve kterých oblastech má dítě menší či větší problémy, opakovaně třeba i u dětí s odklady školní docházky.

Inspirací může být ale také pro samotné školy – jak učitele elementaristy, tak například pracovníky školních poradenských pracovišť, zejména při řešení zápisů do 1. tříd, které jsou pojaty více odborně a diagnosticky než společensky.

Ti, kteří se s publikacemi autorek již seznámili, vědí, že jejich diagnostické přístupy jsou poměrně jednoduché, jsou formou jednoduchých škál, bez důrazu na normativní přístup. Autorky diagnostiku ale nepojímají jako „nálepkování“ dětí, nýbrž posouzením individuálních zvláštností každého dítěte budují základy pro navazující práci s ním, pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení.

Autorky opakovaně uživatelům připomínají důležitý princip, že diagnostika není jednorázovou záležitostí, že i dítě před nástupem do školy je ještě ve svých výkonech závislé na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) by mělo napomoci opakované sledování dítěte.

Přeji nové publikaci hodně čtenářů a čtenářům hodně inspirací!

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Odměny a tresty ve školní praxi - Základní definice pojmů; Problémy v každodenní praxi; Změny v postavení učitelů i žáků; Teoretický přehled; Ilustrativní kazuistiky; Praktické nástroje odměňování a trestání
Robert Čapek, ISBN-13: 978-80-247-1718-0, Grada
Ontogenetická psychologie
Jozef Kuric, ISBN-10: 80-214-1844-3, CERM
OSPZ+R - Cvičebnice
ISBN-13: 978-80-7430-058-5, Scio
Paměti opotřebovaného pedagoga
Otomar Radima, ISBN-10: 80-7195-030-0, Karmelitánské nakladatelství
Paradigma komunikace a technologie vzdělávání
Ilona Semrádová, ISBN-10: 80-7041-629-7, Gaudeamus
Patchwork
Květa Sudová, ISBN-13: 978-80-247-2650-2, Grada
Pedagogická encyklopedie
Jan Průcha, ISBN-13: 978-80-7367-546-2, Portál
Pedagogická komunikace v teorii a praxi - Význam komunikace; vztah učitele k žákovi; komunikace ve škole; ukázky
Alena Nelešovská, ISBN-10: 80-247-0738-1, Grada
Pedagogické ovlivňování volného času - Současné trendy
Bedřich Hájek, Břetislav Hofbauer, Jiřina Pávková, ISBN-13: 978-80-7367-473-1, Portál
Pedagogický slovník - 4., aktualizované vydání
Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš, ISBN-13: 978-80-7367-416-8, Portál
Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích; Vzdělávací politika a řízení školství; Podoby vyučování a třídní management; Hodnocení ve vyučování; Pedagogická diagnostika; Práce výchovného poradce
Alena Vališová, Hana Kasíková a kol., ISBN-13: 978-80-247-1734-0, Grada
Pedagogika volného času - Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času
J. Pávková, B. Hájek, B. Hofbauer, V. Hrdličková, A. Pavlíková, ISBN-10: 80-7178-711-6, Portál
Písničky a říkadla s tancem - Náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let
ISBN-10: 80-7367-171-9, Portál
Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010
Šubrtová Milena, ISBN-13: 978-80-210-5692-3, Masarykova univerzita
Pojď si se mnou hrát - 200 činností pro křesťanskou výchovu
ID: ID0019, Samuel
Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce
Martin Chvál, Hana Kasíková a Josef Valenta, ISBN-13: 978-80-246-2057-2, Karolinum
Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole - Teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení
Irena Lokšová, Jozef Lokša, ISBN-10: 80-7367-176-X, Portál
Práce s hrou - Pro profesionály - Práce se skupinou; Programy a projekty; Praktická dramaturgie; Učení prožitkem
Jan Činčera, ISBN-13: 978-80-247-1974-0, Grada
Praktické využití aktivizačních metod ve výuce
Tomáš Kotrba, Lubor Lacina, ISBN-13: 978-80-87029-12-1, Barrister & Principal
Pravé české papírové skládačky
ISBN-13: 978-80-271-0001-9, Grada
Pravidla mozku dítěte - Nejnovější vědecké objevy pro výchovu chytrých a šťastných dětí
John Medina, ISBN-13: 978-80-251-3619-5, Cpress
Praxe dětského psychologického poradenství
Zdeněk Matějček, ISBN-13: 978-80-262-0000-0, Portál
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-07-0, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z, Č, Š, Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-14-3, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady Č, Š, Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-13-5, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku C
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-00-3, Studio Press
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML