Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Školní zralost

Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

Školní zralost

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2010
100 str., bar., brož., 208x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-251-2569-4
cena:
 249,-

Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech:
vizuomotorika, grafomotorika
řeč
sluchové vnímání
zrakové vnímání
vnímání prostoru
vnímání času
základní matematické představy

Publikace Školní zralost autorské dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová doplňuje ucelenou řadu odborných materiálů, které v poslední době autorky publikovaly, a završuje svým pohledem otázku vývoje a diagnostiky dítěte v předškolním věku. Ústředním tématem je školní zralost / připravenost, autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věku, jsou-li v daných oblastech určité deficity.

Čtenáři a uživateli budou v první řadě rodiče, neboť se dozvědí, jaká jsou kritéria školní zralosti / připravenosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do školy, a pokud se chtějí ujistit, že jejich potomek splňuje vývojové ukazatele před nástupem do školy, naleznou zde jednoduché diagnostické úkoly. Tímto tématem se odborně zabývají školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Cílem publikace jistě není to, aby si rodiče nebo vychovatelé jednorázově provedli u dítěte komplexní diagnostiku sami. Publikace jim naopak dává prostor, aby se dlouhodobě zabývali podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do školy a aby měli základní informace o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým až šestým rokem věku. Záměrem autorek rovněž je, aby dospělí byli včas upozorněni na některé vývojové obtíže a včas vyhledali odbornou pomoc poradenských zařízení, například při posouzení, zda by mělo dítě do školy nastoupit, případně při zařazování do edukačně-stimulačních skupin či intervenčních programů.

Publikace by mohla dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. I ony se zabývají otázkou, co je ještě třeba dále trénovat v posledním roce před nástupem do školy, ve kterých oblastech má dítě menší či větší problémy, opakovaně třeba i u dětí s odklady školní docházky.

Inspirací může být ale také pro samotné školy – jak učitele elementaristy, tak například pracovníky školních poradenských pracovišť, zejména při řešení zápisů do 1. tříd, které jsou pojaty více odborně a diagnosticky než společensky.

Ti, kteří se s publikacemi autorek již seznámili, vědí, že jejich diagnostické přístupy jsou poměrně jednoduché, jsou formou jednoduchých škál, bez důrazu na normativní přístup. Autorky diagnostiku ale nepojímají jako „nálepkování“ dětí, nýbrž posouzením individuálních zvláštností každého dítěte budují základy pro navazující práci s ním, pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení.

Autorky opakovaně uživatelům připomínají důležitý princip, že diagnostika není jednorázovou záležitostí, že i dítě před nástupem do školy je ještě ve svých výkonech závislé na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) by mělo napomoci opakované sledování dítěte.

Přeji nové publikaci hodně čtenářů a čtenářům hodně inspirací!

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-2318-8, Computer Press
Malá kniha velkých hádanek - Logické myšlení; Představivost, Nekonvenční nápady
Charles Barry Townsend, ISBN-10: 80-7178-580-6, Portál
Malý tyran - Příčiny dětské panovačnosti; Poruchy vývoje osobnosti dítěte; Co vlastně děti potřebují
Jiřina Prekopová , ISBN-13: 978-80-7367-271-3, Portál
Mámo, táto, tvořte se mnou!
Markéta Lukáčová, ISBN-13: 978-80-7367-618-6, Portál
Manuál k tréninku řeči lidského těla
Jaosef Valenta, ISBN-10: 80-239-2575-X, AISIS
Mé dítě si věří - Překonání strachu u dětí; Pěstování sebedůvěry; Jak čelit opravdovým nebezpečím
Anne Bacus, ISBN-13: 978-80-7367-296-6, Portál
Mediální zlo – mýty a realita - Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí
Adam Suchý, ISBN-13: 978-80-7254-926-9, Triton
Metodika úpravy textů - Proo znevýhodněné čtenáře
Martina Daňová, ISBN-13: 978-80-247-2389-1, Grada
Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi
Pavel Pecina, Lucie Zormanová, ISBN-13: 978-80-210-4834-8, MU Brno
Metody aktivního vyučování - Spolupráce žáků ve skupinách
Dagmar Sitná, ISBN-13: 978-80-7367-246-1, Portál
Metody výuky romských žáků
Jaroslav Balvín, ISBN-13: 978-80-86031-73-6, RADIX
Mezi námi pastelkami 1. díl - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let
Jiřina Bednářová, ISBN-10: 80-251-0809-0, Computer Press
Míče, míčky a hry s nimi - Soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let
Blanka Borová, ISBN-10: 80-7178-538-5, Portál
Mládež a delikvence - Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, ISBN-10: 80-7178-771-X, Portál
Moderní pedagogika
Jan Průcha, ISBN-13: 978-80-262-0456-5, Portál
Moderní pedagogika - 3., přepracované a a ktualizované vydání
Jan Průcha, ISBN-10: 80-7367-047-X, Portál
Moderní vyučování
Geoffrey Petty, ISBN-10: 80-7178-978-X, Portál
Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech
Pavel Vacek, ISBN-13: 978-80-7435-051-1, Gaudeamus
Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele
Jan Průcha, ISBN-10: 80-7254-866-2, Triton
Muzikoterapie v praxi - příběhy muzikoterapeutických cest
Markéta Gerlichová, ISBN-13: 978-80-247-4581-7, Grada
Myšlenkové mapy pro děti - Rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole
Tony Buzan, ISBN-13: 978-80-265-0121-3, BizBooks
Mýty ve vzdělávání - O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat
Jana Nováčková, ISBN-13: 978-80-901873-9-9, Spirála – Karel Kopřiva
Na návštěvě u malíře 3. díl - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let
Jiřina Bednářová, ISBN-10: 80-251-0951-8, Computer Press
Nadané děti a jejich rozvoj
Jiří Mudrák, ISBN-13: 978-80-247-5089-7, Grada
Nadání a nadání - Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi
Lenka Hříbková, ISBN-13: 978-80-247-1998-6, Grada
Náměty pro multikulturní výchovu - Poznáváme jiné národy
Eva Cílková, Petra Borešová, ISBN-13: 978-80-7367-890-6, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML